Je hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet je de sloop wel melden via het omgevingsloket(externe link).

Je doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • Bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij.
 • Bij de sloop verwijder je asbest.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen heb je voor het slopen ook een omgevingsvergunning nodig:

 • Sloopwerkzaamheden aan een erkend monument.
 • Sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Slopen in strijd met het bestemmingsplan.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

Je doet de sloopmelding via het Omgevingsloket(externe link). Gebruik hiervoor je DigiD(externe link). Bedrijven doen de melding met eHerkenning(externe link).

Sloopmeldingen voor de gemeente Bergeijk worden behandeld door de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB). Als je informatie wenst over je melding, acceptatie of je wilt algemene informatie (bijv. over het al dan niet vereist zijn van een sloopmelding) kun je bellen met de ODZOB via 088 – 369 03 69 of per e-mail asbest@odzob.nl

Als je ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kun je via Omgevingsloket ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit kun je tegelijk met de sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat je wilt beginnen. In de volgende gevallen doe je de melding minimaal 1 week van tevoren:

 • Het verwijderen van asbest vanwege reparatiewerkzaamheden of mutatie-onderhoudswerkzaamheden (bij wisseling van huurder) aan een bouwwerk dat in gebruik is. Dit geldt alleen als bij een termijn van 4 weken het gebouw onnodig leeg zou staan of het gebruiksgenot ernstig wordt belemmerd. 
 • Een particulier die maximaal 35 m2 van de volgende asbesthoudende materialen in z'n geheel verwijdert uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan:
  • Geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien)
  • Vloertegels
  • Niet-gelijmde vloerbedekking
 • Je voert als verhuurder onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding

 • Als je melding niet compleet is, krijg je hiervan bericht en moet je een nieuwe melding doen.
 • Als je melding wél compleet is, kunnen er voorwaarden gesteld worden aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet je je houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat je met de sloopwerkzaamheden begint, meldt je dit bij de ODZOB. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als je klaar bent met de werkzaamheden, meldt je dit ook bij de ODZOB. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat je klaar bent met de werkzaamheden.
 • Bij verwijdering van asbest in risicoklasse 2 of 2A geldt een registratieplicht in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Wat moet ik meenemen?

Gegevens bij de sloopmelding

 • Naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk.
 • Naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden.
 • Adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk.
 • De data en tijdstippen waarop je gaat slopen.
 • Hoe je gaat slopen.
 • Gegevens over de afvalstoffen en hoe je deze gaat afvoeren.

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Tegelijk met de sloopmelding moet je soms ook één of meerdere rapporten meesturen (die geen deel uitmaken van de melding). Bijvoorbeeld:

 • (als je verwacht dat er asbest vrijkomt) Een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.
 • Risicomatrix
 • Bij een score van 12 punten of meer op de risicomatrix:
  • Een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie.
  • De contactgegevens van de door de uitvoerder of opdrachtgever aan te stellen veiligheidscoördinator. 
 • Een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken.
 • Een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken.
 • Stikstofbeperkende maatregelen. 

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet je altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Hoe lang duurt het?

Als je een sloopmelding hebt gedaan, kun je na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als je geen bericht hebt ontvangen dat je melding niet in orde is.

Als je een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die je minimaal 1 week van tevoren moest melden, kun je na 1 week beginnen met de sloop. Behalve als je bericht hebt gekregen dat je melding niet compleet is. Dan moet je een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als je ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijg je de vergunning niet automatisch.
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvang je binnen 6 maanden bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Je krijgt de vergunning niet automatisch.

Aanvullende informatie

Als je niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kun je op de Asbestwegwijzer(externe link) kijken om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt je bij Ascert(externe link).