Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige neerslag. Dit zorgt voor meer overlast zoals riooloverstromingen, beken die het water niet kunnen verwerken en ondergelopen straten. Schoon regenwater wordt vervuild en belast onnodig het riool en de waterzuivering. Daarom heeft de gemeente Bergeijk een stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater in het leven geroepen. Een stimulans die we gebiedsgericht inzetten bij onze herinrichtingsprojecten. Hiermee willen we onze inwoners ondersteunen bij het afkoppelen van de dakafvoer door het regenwater te bergen op eigen terrein of aan te sluiten op het hemelwaterriool van de gemeente. Dit is vastgelegd in het 'Beleid riolering en water VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) 2020-2024 gemeente Bergeijk'.(externe link)

Regenpijp afkoppelen

Op dit moment zijn bijna alle dakafvoeren van huizen in Bergeijk aangesloten op het vuilwaterriool. Hiermee loopt het schone regen- en ander hemelwater via de regenpijp in het gemend riool en wordt het opnieuw gereinigd. Een onnodig proces wat daarnaast in bepaalde situaties er ook voor zorgt dat het rioolstelsel het water niet snel genoeg kan afvoeren en dus overstroomt. Het onnodig belasten van het riool kan worden beperkt door het afkoppelen van de regenpijp. Daarmee vang je het regenwater op om het vervolgens ter plaatse, in uw tuin, te infiltreren (laten wegzakken in de bodem) of te gebruiken om de tuin mee te sproeien. Op sommige plaatsen is het mogelijk om de regenpijp aan te sluiten op een aparte hemelwaterstructuur van de gemeente. Ook dit noemen we afkoppelen. In beide gevallen loost het schone hemelwater dan niet meer op het vuilwater en/of gemengd riool.

De gemeente Bergeijk heeft geen subsidieregeling voor het opvangen van hemelwater.

Voordelen

 • Minder wateroverlast op straat of in huis
 • Uw tuin verdroogt minder snel

Mogelijkheden met opgevangen water

 • Infiltreren (laten wegzakken van water in de bodem) d.m.v. infiltratiekratten, grind of drainage
 • Regenpijp afkoppelen en naar bijvoorbeeld vijver toebrengen

Stimuleringsbijdrage voor afkoppelen van hemelwater bij herinrichting

Stimuleringsbijdrage voor afkoppelen van hemelwater bij herinrichting
Op het eigen perceel€ 8,- per vierkante meter dakoppervlak van het woonhuis
Aansluiten op gemeentelijk hemelwaterriool € 4,- per vierkante meter dakoppervlak van het woonhuis
Afkoppelen van bijgebouwen op eigen perceel€ 2,- per vierkante meter dakoppervlak

Waar moet je aan voldoen?

Voor de achterzijde van de woning

 • Geen bergingseisen

De regenpijpen mogen in ieder geval niet aangesloten zijn op het vuilwaterriool

Voor de voorzijde van de woning

 • Een minimale bergingseis van 60 mm/m2 dakoppervlak met voorziening van bovengrondse overstort
 • Of; de regenpijp aansluiten op hemelwaterriool van de gemeente

De regenpijpen mogen in ieder geval niet aangesloten zijn op het vuilwaterriool

Voorwaarden regeling

 • Je bent eigenaar van het dakoppervlakte waar je de stimuleringsbijdrage voor aanvraagt
 • Een huurder kan ook een stimuleringsbijdrage aanvragen, wel dient deze dan een schriftelijke goedkeuring van eigenaar te overleggen
 • De regeling geldt alleen voor bestaande dakoppervlakken, nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 komen niet in aanmerking voor deze regeling
 • Het aantal m² van terrassen of andere verhardingen tellen niet mee
 • Alleen wanneer mogelijk kan aangesloten worden op het hemelwaterriool van de gemeente
 • Afkoppelen mag geen negatief effect hebben op de omgeving en geen (water)overlast bij anderen veroorzaken
 • Na afkoppelen mag u de regenpijpen niet meer op het vuilwaterriool aankoppelen
 • Je kunt alleen deelnemen aan de stimuleringsregeling bij een herinrichtingsproject van de gemeente
 • Tijdens het herinrichtingsproject kun je per adres eenmalig deelnemen aan de stimuleringsregeling
 • Voor de nacontrole zijn foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk
 • Je verleent toegang tot het controleren van de werkzaamheden

Aanmelden interesse stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater bij herinrichting