Een particuliere eigenaar van een bestaande woning kan subsidie aanvragen voor de plaatsing van een inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die u doet. Voor de plaatsing van een inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat inclusief technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening is het subsidiebedrag 25% van het factuurbedrag met een maximum van € 250,-

DigiD linkAanvraag subsidie inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat  

DigiD linkGereedmelding subsidie inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 kunt u subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die u wilt gaan realiseren.

Let op: Er wordt geen subsidie verstrekt voor maatregelen, die u reeds heeft gerealiseerd voordat u de beschikking tot subsidieverlening heeft ontvangen. U heeft recht op subsidie wanneer u pas start met de uitvoering van de duurzame maatregelen nadat u een beschikking tot subsidieverlening hebt gekregen op uw aanvraag.

Hoe vaak kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie wordt per adres per aangeschafte en gerealiseerde duurzame maatregel eenmalig verstrekt. U kunt dus niet voor dezelfde voorziening twee keer subsidie aanvragen.

Hoe lang duurt het?

Binnen vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend aan u. Ook de voorschriften en verplichtingen worden hierin opgenomen. Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, dient u de maatregel binnen zes maanden te realiseren.

U moet er rekening mee houden dat u de facturen van de installateur of aannemer zelf moet betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente Bergeijk. De benodigde gegevens staan vermeld in dit formulier.

Wanneer alle voorzieningen conform afspraken zijn aangebracht, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

Voorwaarde inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat

Voor het aanvragen van subsidie is het noodzakelijk dat u een offerte van een erkend bedrijf voor de technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening indient. Het is niet nodig om vooraf de kosten voor de inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat op te geven. Deze kosten voor de inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat dient u in bij de gereedmelding. 

Voorwaarden

 • U bent (mede-) eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk of u vertegenwoordigt woningeigenaren in Bergeijk door middel van een machtiging door een Vereniging van Eigenaren;
 • Uw woning is ouder dan 1 juli 2018;
 • De werkzaamheden voor de te treffen maatregelen zijn nog niet uitgevoerd of gestart. U start pas met de uitvoering van de duurzame maatregelen nadat u een beschikking tot subsidieverlening heeft gekregen op uw subsidieaanvraag;
 • Er is nog niet eerder subsidie verleend voor dit type duurzame maatregel voor de betreffende woning;
 • De duurzame maatregelen worden gerealiseerd door een daarvoor gespecialiseerd en erkend bedrijf;
 • De aanleg of installatie van de duurzame maatregel wordt gerealiseerd conform de, op het moment van realisatie, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.
 • De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:
  a. Materiaalkosten;
  b. Installatiekosten. 

Vragen

Indien u vragen heeft over de subsidie duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk, kunt u contact opnemen met de specialist duurzaamheid van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer: 0497 - 551 455 of via email:energie@bergeijk.nl