Een particuliere eigenaar van een bestaande woning kan subsidie aanvragen voor vloerisolatie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die u doet. Voor vloerisolatie geldt een subsidiebedrag van € 5,50 per m2 met een maximum van € 750,-. Voor vloerisolatie met materiaalsoort hennepvezel bedraag de subsidie € 11,- per m2 van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 1500,-.

De subsidie voor vloerisolatie komt bovenop de subsidie van het Rijk.

DigiD linkAanvraagformulier subsidie duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025

Let op! Vanuit de Wet natuurbescherming (WnB) zijn o.a. huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen beschermd. Met name tijdens het isoleren van (spouw)muren, gevels en daken kan het zijn dat deze dieren ernstig worden verstoord of zelfs gedood. 

Als eigenaar en/of bewoner van een pand ben je daarom verplicht om te zorgen dat je natuurvriendelijk isoleert en daarmee dierenleed voorkomt. Vraag daarom na bij je isolatiebedrijf of deze volgens de methode ‘natuurvriendelijk isoleren’ werkt.

Kijk op de websites Natuur vriendelijk isoleren of Milieu centraal voor informatie over natuurvriendelijk isoleren.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 kunt u subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die u wilt gaan realiseren.

Binnen 24 maanden nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u de volledige aanvraag voor subsidie met alle bijlagen indienen bij de gemeente.

Voorwaarden

 1. U bent (mede-) eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk of u vertegenwoordigt woningeigenaren in Bergeijk door middel van een machtiging door een Vereniging van Eigenaren.
 2. Uw woning is voor 1 juli 2018 gebouwd.
 3. De werkzaamheden voor de te treffen maatregelen zijn al uitgevoerd.
 4. Subsidie wordt enkel verleend voor maatregelen die aangevraagd worden na 1 januari 2024.
 5. Er kunnen op één adres per type duurzame energiemaatregel meerdere subsidies worden verstrekt. Voorgaande geldt wanneer het maximumbedrag per maatregel nog niet bereikt is. De eerdere verkregen subsidie wordt hierbij opgeteld.
 6. Facturen voor maatregelen die reeds zijn ingediend op grondslag van de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025 kunnen niet nogmaals worden ingediend op grondslag van de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025.
 7. De duurzame energiemaatregelen worden gerealiseerd door een daarvoor erkend bedrijf.
 8. De aanleg of installatie van de duurzame energiemaatregel is gerealiseerd conform de, op het moment van realisatie, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.
 9. De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:
  - Materiaalkosten;
  - Installatiekosten.
 10. Bij het aanvragen van een subsidie voor vloerisolatie, moet deze voorkomen op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst isolatie opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meldcodelijsten in het kader van de ISDE-subsidie zijn te vinden op de website van de RVO
 11. Bij het aanvragen van een subsidie voor HR++ glas moet een tekening/situatieschets en 3 foto’s meegestuurd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan. De foto’s worden genomen tijdens de uitvoering van het werk, van het materiaal (naam, merk, soort materiaal en dikte materiaal) en de situatie ter plekke.
   
 12. Subsidie kan uiterlijk aangevraagd worden tot 24 maanden na uitvoering van de energiemaatregel. Als uitvoerdatum hanteren wij de datum van betaling op het bankafschrift of een akkoord van betaling op de factuur.

Hoe lang duurt het?

Binnen acht  weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking tot subsidievaststelling staat de maximale hoogte van de subsidie die aan u zal worden toegekend, indien bij subsidievaststelling blijkt dat u heeft voldaan aan de voorwaarden van de verordening. Ook de voorschriften en verplichtingen worden hierin opgenomen. 

Wanneer alle duurzame energiemaatregelen conform voorwaarden zijn gerealiseerd, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.  Er wordt geen voorschot verleend.

Vragen

Indien u vragen heeft over de subsidie duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk, kunt u contact opnemen met de specialist duurzaamheid van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer: 0497 - 551 455 of via email: energie@bergeijk.nl