Een particuliere eigenaar van een bestaande woning kan subsidie aanvragen voor de installatie een zonneboiler/warmtepompboiler. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die u doet. Voor een zonneboiler/warmtepompboiler is het subsidiebedrag 25% van het factuurbedrag met een maximum van € 1000,-

DigiD linkAanvraag subsidie zonneboiler/warmtepompboiler

DigiD linkGereedmelding subsidie zonneboiler/warmtepompboiler

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 kunt u subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die u wilt gaan realiseren.

Let op: Er wordt geen subsidie verstrekt voor maatregelen, die u reeds heeft gerealiseerd voordat u de beschikking tot subsidieverlening heeft ontvangen. U heeft recht op subsidie wanneer u pas start met de uitvoering van de duurzame maatregelen nadat u een beschikking tot subsidieverlening hebt gekregen op uw aanvraag.

Hoe vaak kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie wordt per adres per aangeschafte en gerealiseerde duurzame maatregel eenmalig verstrekt. U kunt dus niet voor dezelfde voorziening twee keer subsidie aanvragen. Stel, u heeft subsidie ontvangen voor een zonneboiler/warmtepompboiler in 2016, dan kunt u daar geen subsidie meer voor krijgen.

Hoe lang duurt het?

Binnen vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend aan u. Ook de voorschriften en verplichtingen worden hierin opgenomen. Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, dient u de maatregel binnen zes maanden te realiseren.

U moet er rekening mee houden dat u de facturen van de installateur of aannemer zelf moet betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente Bergeijk. De benodigde gegevens staan vermeld in dit formulier.

Wanneer alle voorzieningen conform afspraken zijn aangebracht, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

Voorwaarden zonneboiler/warmtepompboiler

Bij het aanvragen van een subsidie voor een zonneboiler moet deze voorkomen op de gepubliceerde apparatenlijst in het kader van de ISDE-subsidie zonneboilers van de RVO(externe link)

Bij het aanvragen van een subsidie voor een warmtepompboiler moet deze voorkomen op de gepubliceerde apparatenlijst in het kader van de ISDE-subsidie warmtepompen van de RVO(externe link)

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt uitgegaan van de apparatenlijst die op het moment van de aanvraag is gepubliceerd op de website van de RVO.

Voorwaarden

 • U bent (mede-) eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk of u vertegenwoordigt woningeigenaren in Bergeijk door middel van een machtiging door een Vereniging van Eigenaren;
 • Uw woning is ouder dan 1 juli 2018;
 • De werkzaamheden voor de te treffen maatregelen zijn nog niet uitgevoerd of gestart. U start pas met de uitvoering van de duurzame maatregelen nadat u een beschikking tot subsidieverlening heeft gekregen op uw subsidieaanvraag;
 • Er is nog niet eerder subsidie verleend voor dit type duurzame maatregel voor de betreffende woning;
 • De duurzame maatregelen worden gerealiseerd door een daarvoor gespecialiseerd en erkend bedrijf;
 • De aanleg of installatie van de duurzame maatregel wordt gerealiseerd conform de, op het moment van realisatie, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.
 • De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:
  a. Materiaalkosten;
  b. Installatiekosten. 

Vragen

Indien u vragen heeft over de subsidie duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk, kunt u contact opnemen met de specialist duurzaamheid van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer: 0497 - 551 455 of via email:energie@bergeijk.nl