Tarieventabel
Maatstaven en jaarlijkse
tarieven afvalstoffenheffing
Tarief
De belasting bedraagt per perceel
per belastingtijdvak1
€ 37,29
Onverminderd de belasting per perceel
per belastingtijdvak bedraagt de belasting
 
Per aanbieding voor lediging van een: 
emmer van 25 liter, bestemd voor gft-afval€ 0,27
emmer van 40 liter, bestemd voor restafval€ 4,40
container van 140 liter, bestemd voor gft-afval€ 1,70
container van 140 liter, bestemd voor restafval€ 15,38
container van 240 liter, bestemd voor gft-afval€ 2,85
container van 240 liter, bestemd voor restafval€ 26,36
In afwijking, in zoverre van,
de bovengenoemde aanbieding voor lediging,
bedraagt de belasting voor percelen;
die voor de afvalverwijdering zijn
aangewezen op verzamelcontainers van:
 
240 liter, bestemd voor restafval,
het quotiënt van en het aantal percelen
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 26,36
240 liter, bestemd voor gft-afval,
het quotiënt van en het aantal percelen
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 2,58
1100 liter, bestemd voor restafval,
het quotiënt van en het aantal percelen
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 120,84
ondergronds per afvalzak€ 5,83

1Het belastingtijdvak is een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden.