Als u denkt dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U doet dan een verzoek tot handhaving.

Probeer eerst te praten

Degene waarover u het verzoek tot handhaving indient, hoort wie het verzoek tot handhaving heeft ingediend. De ervaring leert dat het indienen van een handhavingsverzoek, bij bijvoorbeeld burenruzies, zelden tot een betere onderlinge relatie leidt of heeft geleid. We raden u aan eerst met elkaar te gaan praten. Buurtbemiddeling kan in dit soort zaken helpen. Dit levert vaak veel meer resultaat op dan het direct indienen van een handhavingsverzoek. Wilt u hulp van een buurtbemiddelaar? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Kempengemeenten via 0497-721615 of bbm@welzijndekempen.nl

Hoe werkt het?

U kunt alleen een verzoek tot handhaving indienen als u 'belanghebbende' bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van gronden of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.

Een verzoek tot handhaving kan nooit anoniem ingediend worden, dit omdat dan niet beoordeeld kan worden of u belanghebbende bent. Tijdens de behandeling van uw verzoek worden onder andere de belangen van u en van de persoon op wie het verzoek betrekking heeft, tegen elkaar afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

Wat moet ik doen?

U kunt digitaal (met DigiD of eHerkenning) een verzoek tot handhaving indienen.

Per post opsturen of afgeven

U kunt uw verzoek tot handhaving ook per ondertekende brief indienen. Geeft u daarbij in elk geval de volgende informatie:

  • uw gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
  • informatie over de mogelijke overtreding:
  • locatie (adres en woonplaats)
  • beschrijving van de mogelijke overtreding
  • welke actie(s) wilt u dat de gemeente onderneemt?
  • welk belang hebt u (waarom bent u belanghebbende)?
  • is er sprake van een noodsituatie? Zo ja, waarom?

Indien bekend:

  • naam van de persoon die volgens u in overtreding is
  • wetten of regels die overtreden worden
  • eventuele bijlagen van de situatie, bijvoorbeeld een foto

U stuurt het verzoek tot handhaving aan: 

Gemeente Bergeijk 
T.a.v. het college van B&W 
Postbus 10.000 
5591 GA Bergeijk 

Of u geeft de brief af aan de receptiebalie. Vraag dan om een ontvangstbewijs. Het is niet mogelijk uw verzoek per e-mail in te dienen.

Hoe lang duurt het?

Uw verzoek tot handhaving wordt binnen 8 weken behandeld.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Extra informatie

Meldingen of klachten over uw woon- of leefomgeving geeft u door via de Meld & Herstel(externe link). Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een kapot putdeksel, een verzakte stoep, kapotte speeltoestellen, een verkeersonveilige situatie of het snoeien van groen. De gemeente beslist wat er met de melding gebeurt.