De gemeente Bergeijk werkt in 2021 toe naar een Transitievisie Warmte. Deze pagina geeft u hierover informatie.

De energietransitie en de warmtetransitie

Om opwarming van de aarde en klimaatveranderingen tegen te gaan is wereldwijd afgesproken om het energieverbruik te verminderen en over te stappen op het gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen: de Energietransitie. Eén van de uitdagingen binnen die transitie is het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Alle gebouwen in Nederland moeten uiteindelijk verwarmd worden zonder aardgas of andere fossiele brandstoffen. Dat heet de Warmtetransitie.

Klimaatakkoord

In Nederland zijn de wereldwijde afspraken vertaald en vastgelegd in het Klimaatakkoord met als ambitie: een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Het klimaatakkoord bestaat uit vijf tafels: elektriciteit, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik en gebouwde omgeving. Gemeenten zijn de regisseur van de tafels ‘elektriciteit’ en ‘gebouwde omgeving’ (aardgasvrij maken, isoleren en aansluiten op een duurzame warmtebron).

Transitievisie Warmte

Met andere woorden: de gemeente Bergeijk staat aan de lat voor de warmtetransitie voor alle woningen binnen haar grondgebied. En dat is, zeker in de bestaande bouw, een complexe opgave. Het klimaatakkoord stelt dat deze transitie moet plaatsvinden met transparante afwegingen en besluitvorming. Gemeenten moeten komen tot een gefaseerde en wijkgerichte aanpak: de Transitievisie Warmte. Eind 2021 moet iedere gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte gereed hebben en iedere 5 jaar wordt deze geactualiseerd.

In de Transitievisie Warmte (TVW) wordt per buurt, wijk of type woning vastgelegd wanneer deze aardgasvrij (fasering) worden en hoe (technisch ontwerp). Het is een beleidsdocument dat in beeld brengt wat per wijk de mogelijke alternatieven zijn voor aardgas en welke wijken voor 2030 al aan de beurt zijn om te verduurzamen. De Transitievisie Warmte wordt door de gemeenteraad vastgesteld en iedere 5 jaar geactualiseerd.

Omdat per 1 juli 2018 nieuwe woningen en andere gebouwen aardgasloos gebouwd moeten worden, focust de Transitievisie Warmte op de bestaande bouw.

De Rijksoverheid helpt gemeenten bij het opstellen van een Transitievisie Warmte. Onderstaand filmpje legt uit wat het Rijk verwacht van deze visies en hoe zij daarbij gemeenten ondersteunen.

Startnotitie Transitievisie Warmte

Het opstellen van een Transitievisie Warmte is een complex proces. “Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden”. Gemeenten zijn vrij om een aanpak en proces vorm te geven die past bij de eigen gemeenschap, ‘DNA’ en lokale ontwikkelingen.

Gemeente Bergeijk is gestart met een startnotitie. Hierin staat omschreven welk proces de gemeente gaat doorlopen om te komen tot een Transitievisie Warmte. Op 28 januari 2021 is de Startnotitie Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad.

Onderstaand filmpje (17 min) bevat een gesproken presentatie over de startnotitie en de Transitievisie Warmte.

Wat gaan we doen?

We stellen de Transitievisie Warmte op in vijf stappen:

 1. Afgerond: Stap 1: Analyse (Q1 2021)

  Warmte- en besparingsanalyse opstellen
  Verdieping analyse met expertsessie
  Terugkoppeling resultaten aan MT, college en raad
  Analyse afronden

 2. Afgerond: Stap 2: Strategie (Q2 2021)

  Concept strategie opstellen
  Aanscherpen strategie met expertsessie
  Terugkoppeling resultaten aan MT, college en raad
  Strategie afronden

 3. Afgerond: Stap 3: Route en planning (Q2-Q3 2021)

  Route en planning maken
  Route en planning aanscherpen met expertsessie
  Resultaten met inwoners afstemmen
  Route en planning afronden

 4. Afgerond: Stap 4: Afspraken (Q3 2021)

  Afspraken maken en vastleggen

 5. Momenteel bezig: Stap 5: Afronding (Q4-Q1 2022)

  Concept Transitievisie Warmte opstellen
  Presenteren MT, college en raad
  Bestuurlijke besluitvorming (raad)

Opstellen Transitievisie Warmte

Een Transitievisie Warmte opstellen doen we stap voor stap. Bij iedere stap betrekken we experts en deskundigen om af te stemmen, verdieping aan te brengen en input op te halen. Tijdens het gehele proces informeren we onze inwoners over de voortgang. Wanneer de visievorming in concept gereed is (stap 3) vragen we inwoners om hierop te reageren en input te leveren in een interactieve inwonerssessie.

In de Transitievisie Warmte leggen we ook vast in welke vorm en mate participatie gaat plaatsvinden tijdens de uitvoering van de warmtetransitie.

De samenstelling van deze expertsessies is;

 • Woningbouwcorporatie: Woningbelang
 • Woningbouwcorporatie: De Zaligheden
 • Netbeheerder: Enexis
 • Energiecoöperatie: KempenEnergie (ook als vertegenwoordiger van inwoners)
 • Ondernemersvereniging: Platform Ondernemend Bergeijk
 • Gemeente Bergeijk: portefeuillehouders energietransitie en duurzaam wonen
 • Gemeente Bergeijk: ambtelijke organisatie (milieu, RO, wonen, riool, beheer)

Verder zijn er de volgende agendaleden; Woningbouwcorporaties Vestia en Wooninc en Waterschap de Dommel

Warmte- en besparingsanalyse

Voor de warmte- en besparingsanalyse zijn relevante informatie en studies verzameld en geïnterpreteerd. Aannames en uitkomsten van verschillende studies zijn met elkaar vergeleken. Tijdens de expertsessies is de analyse besproken, verdieping aangebracht en lokale kennis toegevoegd. Hieruit werd geconcludeerd dat;

 • er weinig concrete duurzame warmtebronnen zijn voor Bergeijk en ook dat de mogelijkheden voor collectieve oplossingen zeer gering zijn;
 • de warmtetransitie in eerste instantie om mensen draait en daarna pas om techniek (het zijn tenslotte de inwoners van Bergeijk die de technieken moeten kopen, (laten) installeren en gebruiken);
 • energie besparen (m.n. isoleren van woningen) ontzettend belangrijk is voor alle mogelijk strategieën en duurzame warmteoplossingen.

Naar aanleiding van de analyse en de expertsessies is door de stuurgroep TVW besloten het proces bij te sturen door:

 • de wijkgerichte aanpak (grotendeels) los te laten omdat er geringe kansen zijn voor collectieve oplossingen;
 • in te zetten op een gemeentebrede aanpak en samen met de experts (stakeholders) een strategie op te stellen met als uitgangspunten energie besparen, aardgasvrij-ready maken en isoleren;
 • de strategie te onderbouwen en kwantificeren, met onder andere de verwachte CO2-reductie, zodat op basis hiervan bepaald kan worden wat het effect is van deze strategie;
 • een route en planning op te nemen in de TVW met concrete ambities en doelen; 
 • aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) duidelijk aan te geven waarom we van de startanalyse afwijken en wat we van het PBL verwachten.

Met de raadsinformatiebrief stand van zaken Transitievisie Warmte is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van het bijsturen van het proces. Ook bevat deze een samenvatting van de warmte- en besparingsanalyse.

Visie, strategie en ambities

Na het bijsturen van het proces hebben we samen met stakeholders verder toegewerkt naar een concept Transitievisie Warmte. Deze leggen we in september en oktober 2021 voor aan inwoners voor feedback.

De Bergeijkse visie en strategie

De (concept) Bergeijkse visie is als volgt geformuleerd:

 • In 2050 heeft iedere inwoner en ondernemer in Bergeijk toegang tot betrouwbare, onafhankelijke en betaalbare duurzame warmte én koude. Er wordt in Bergeijk geen aardgas meer verbruikt en de bebouwde omgeving is klimaatneutraal en veroorzaakt geen CO2-uitstoot.
 • Dit doen we om klimaatverandering een halt toe te roepen en de klimaatdoelen te behalen: 49% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. In deze transitie waarin we uiteindelijk afscheid nemen van het gebruik van aardgas is het primaire doel om CO2-uitstoot te reduceren. De gemeente Bergeijk legt de focus daarom tot 2030 bij CO2-reductie, en pas na 2030 wordt het doel ‘aardgasloos’ leidend.

Om deze visie, stap voor stap, te verwezenlijken is gekozen voor de volgende (concept) strategie:

 • Hoofdstrategie → aardgasvrij-ready maken bestaande bouw tot 2030: CO2-uitstoot reduceren is, in ieder geval tot 2030, belangrijker dan aardgasvrij worden. Tot 2030 zetten we daarom in op het aardgasvrij-ready (of aardgasvrij-gereed) maken van woningen en gebouwen in Bergeijk. Dat betekent dat woningen en gebouwen nog wel gebruik maken van aardgas maar dat deze met duurzame maatregelen gereed worden gemaakt om in de toekomst (met een relatief kleine stap) van het aardgas af te gaan. De stap naar loskoppelen van aardgas wordt hiermee kleiner gemaakt maar de eigenaar heeft wel al profijt van de aanpassingen. Denk hierbij aan de volgende maatregelen om gebouwen te verbeteren en het wooncomfort te verhogen: ventilatie, isolatie, zonnepanelen, zonneboilers en inductie koken en kleinschalige opslag van energie (bijvoorbeeld batterijen). Deze strategie kan en wordt gemeentebreed uitgerold. De wijkgerichte aanpak is niet noodzakelijk en wordt daarom grotendeels losgelaten.
 • Deelstrategieën: Transitietechnieken tot 2030, bodemwarmtepomp waar mogelijk, lucht-warmtepomp.
 • Langetermijnstrategie (2030-2050):  van aardgasvrij-ready naar aardgasvrij, all-electric oplossingen, nieuwe technieken en innovaties, waterstof en groengas en waar noodzakelijk transitie technieken.

Het elektrificeren van de bebouwde omgeving heeft gevolgen voor het elektriciteitsnet. Uit een eerste analyse van netbeheerder Enexis blijkt dat de elektrificatie van de bebouwde omgeving in Bergeijk geen directe knelpunten oplevert in het laagspanningsnet.

Ambities

We verbinden concrete ambities en doelstellingen aan de strategie om de snelheid in de warmtetransitie vast te leggen. Zo kunnen we een inschatting maken van het effect (CO2-reductie) en kunnen we in de toekomst monitoren of deze strategie positief uitpakt en waar nodig bijsturen. De (concept) ambities zijn:

 • in 2025 heeft 70% van de woning- en gebouweigenaren in Bergeijk inzicht in welke stappen zij moeten zetten om aardgasvrij-ready te zijn in 2030. In 2030 is dit 95%.
 • In 2030 is 50% van de woningen en gebouwen in Bergeijk geïsoleerd en 70% van de elektriciteitsbehoefte van de gebouwde omgeving wordt voorzien in zonne-energie van daken.

Met bovenstaande strategie en ambities kan een CO2-reductie van ongeveer 49% behaald worden in 2030.

Met de raadsinformatiebrief stand van zaken Transitievisie Warmte - Visie, strategie en ambities is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van het bijsturen van het proces. Ook bevat deze een samenvatting van de warmte- en besparingsanalyse.

Inwonersbijeenkomsten

De gemeente Bergeijk heeft in 2020 en 2021 samen met stakeholders toegewerkt naar een concept Transitievisie Warmte. In deze visie staat hoe en wanneer we alle woningen en gebouwen in de gemeente Bergeijk, stap voor stap, gaan verduurzamen. Deze visie is ook besproken met inwoners en andere geïnteresseerden. Er zijn in totaal drie inwonerssessies georganiseerd op 29 september (’s middags en ’s avonds) in het gemeentehuis van Bergeijk en een digitale bijeenkomst op 6 oktober. Bij beide fysieke sessies waren ongeveer vijftien deelnemers aanwezig en er waren acht aanwezigen bij de digitale bijeenkomst. Er werd telkens een presentatie gegeven over het proces om te komen tot de Transitievisie Warmte en de (concept) inhoud. Daarna was er de gelegenheid om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan met elkaar. 


Bij de sessies hing er een positieve sfeer. Er werd op een respectvolle manier met elkaar gediscussieerd, waarbij veel praktische voorbeelden aan bod kwamen. Inwoners stelden niet alleen vragen aan vertegenwoordigers van de gemeente, maar ook aan elkaar. De vragen en opmerkingen zijn genoteerd en vormen een mooi uitgangspunt voor de uitvoeringsplannen. 

Na de presentatie zijn prettige discussies gevoerd. De belangrijkste besproken punten en de grootste zorgen die door inwoners werden aangestipt zijn:

 • Stijgend elektriciteitsverbruik;
 • Energieopslag en balans in energienetwerk;
 • Soms is isoleren moeilijk;
 • Betrouwbare informatie en advies;
 • Betaalbaarheid en energiearmoede;
 • Subsidieregelingen;
 • CO2-reductie berekening;
 • Verbinding met andere opgaven;
 • Verplichting versus vrijblijvend;
 • Algemene indruk van de visie.

Hieronder volgt een samenvatting van deze punten. 

Stijgend elektriciteitsverbruik

Vanuit het publiek werden er zorgen geuit over de stijging van het elektriciteitsgebruik in de toekomst. De volgende vraag werd hierbij gesteld: ‘Wanneer we allemaal van het gas afgaan zorgt dat ervoor dat we veel meer elektriciteit gaan gebruiken. Hoe gaat het net dit aankunnen?’

De gemeente erkent dat dit een belangrijk punt is. Om deze reden heeft ook netbeheerder Enexis aan tafel gezeten bij de visievorming. Zij hebben een studie uitgevoerd waaruit blijkt dat de visie die er nu ligt haalbaar is voor Bergeijk. Wanneer alle maatregelen worden doorgevoerd komen we niet in de problemen met het net. Eigenlijk heeft Enexis Netbeheer gezegd dat de capaciteit voor particuliere woningen wordt vrijgehouden. Wanneer een inwoner zonnepanelen wil gaan leggen kan hij/zij dus altijd leveren aan het net. Voor bedrijven is dat niet het geval. De gemeente is samen met stakeholders op zoek naar andere oplossingen.

Energieopslag en balans in energienetwerk

(Seizoensgebonden) energieopslag is belangrijk. Hiervoor zijn innovatieve technieken nodig. We zitten nu in een transitiefase, waarbij er de komende tien jaar veel ontwikkelt zal gaan worden. Uiteindelijk moeten we zo veel mogelijk energie gaan opslaan wanneer het voorradig is. Maar ook moeten we gaan kijken naar wanneer we onze apparaten gebruiken. Niet meer de wasmachine om 8 uur ’s avonds aanzetten, maar juist overdag wanneer de zon schijnt. 

Soms is isoleren moeilijk

Inwoners geven aan dat isoleren bij oude woningen erg lastig is, en dat dit heel ingrijpend kan zijn. Een andere deelnemer reageert hierop door te zeggen dat dit toch het beste is wat hij heeft gedaan, het loste namelijk het hele vochtprobleem op in zijn woning. Het leverde hem dus veel wooncomfort op. Een andere deelnemer vertelt dat het bij hem wel 70% aan stookkosten scheelt. 

Wat erg bepalend is volgens inwoners, zijn de kosten en de onzekerheid die hierbij komen kijken. De overheid draait aan de knoppen en het is niet duidelijk wat zij gaan doen. Wanneer aardgas drie keer zo duur wordt in de toekomst en dit een constant gegeven is, zal dat echt een aanjager zijn voor de warmtepomp. Momenteel fluctueert het nog sterk en is er veel onzekerheid. Dan blijf je als inwoner nog maar even zitten waar je nu zit. 

Een installateur uit het publiek gaf aan dat er naast isolatie, de gemeente ook meer aandacht zou moeten geven aan vloerverwarming. Dit is namelijk een geen-spijt maatregel, zeker bij een verbouwing. 

Betrouwbare informatie en advies

Uit de bijeenkomsten blijkt dat er vanuit inwoners grote behoefte is aan goed en betrouwbaar advies. Het is lastig is om als inwoner te bepalen welke (commerciële) partij betrouwbaar is en wie niet. Een keurmerk voor energieadviseurs kan helpen. Inwoners laten zich graag ontzorgen, maar vinden het lastig om te bepalen naar wie ze moeten luisteren: ‘hoe weet je als inwoner welke installateur gelijk heeft?’ KempenEnergie kan hierbij helpen.

Zij hebben o.a. 95 warmtescans uitgevoerd, waarvan er 80 door de gemeente gefinancierd zijn. De gemeente gaat ook volgend jaar weer 110 warmtescans weggeven. Een aantal inwoners uit de zaal geven aan dat zij al een warmtescan hebben laten uitvoeren en dat hier verrassende zaken uitkwamen. Zij vonden het erg zinvol zo’n warmtescan te laten uitvoeren.

Daarnaast is een lastig punt voor inwoners verouderde isolatie. Deze isolatie is ondertussen in kwaliteit teruggelopen, kan moeilijk verwijderd en aangepast worden. 

Betaalbaarheid en energiearmoede

Tijdens de bijeenkomst wordt aangestipt dat jongeren die nu een huis moeten kopen, geen geld hebben voor verduurzaming. Huizen zijn duur en het is lastig om een geschikte woning te vinden. Als je dan ook zonnepanelen moet gaan plaatsen, heb je daar geen geld meer voor. Toch zou het slim zijn om het wel te doen, want de energierekening gaat daardoor omlaag. 

Hierop aansluitend introduceren we het begrip energiearmoede: de energierekening gaat omhoog, waardoor er te weinig geld over blijft voor andere dingen. Een mogelijke oplossing is de renteloze lening of lening met weinig rente: met het geld dat bespaard wordt door te investeren in zonnepanelen of isolatie, wordt de lening afgelost. Op deze manier kan een inwoner toch verduurzamen. 

Ook zijn er inwoners die liever niet hun spaargeld gebruiken om te investeren in zonnepanelen. Een renteloze lening kan dus een goede oplossing zijn voor verschillende doelgroepen.

Subsidieregelingen

In de sessies kwam naar voren dat subsidieregelingen soms ingewikkeld, streng en niet toegankelijk zijn. Het voorbeeld dat wordt genoemd vanuit de zaal is btw terugvragen voor zonnepanelen. “Dit zorgt ervoor dat je als inwoner al snel stopt. Er is verwarring over de informatie en je wordt vaak doorverwezen wanneer je belt”. Sommige deelnemers vonden ook de subsidieregeling van Bergeijk ingewikkeld. Andere hadden er geen problemen mee. Inwoners geven aan dat er in ieder geval van te voren duidelijk aangegeven moet worden hoe de subsidieregeling precies werkt, zodat het helder is wat de spelregels zijn. 

Verder zit er momenteel een maximum op het aantal subsidieregelingen die je kunt stapelen. Wanneer je als inwoner je huis wilt renoveren, pak je het liefst alles tegelijk aan. Het is zonde dat je dan maar gebruik kunt maken van twee subsidieregelingen per jaar. Je gaat namelijk niet ieder jaar opnieuw iets in je huis aanpakken. Inwoners zouden hier graag verandering in zien.  De bestaande regeling loopt eind dit jaar af en de gemeente zal dit meenemen in de evaluatie van de regeling. Mogelijk komt er een nieuwe regeling. 

CO2-reductie berekening

Gemeente Bergeijk wil gaan inzetten op CO2-reductie tot 2030. Een inwoner vraagt hoe de gemeente de CO2-reductie berekent en of de CO2-reductie van gebruikte materialen en grondstoffen (bijvoorbeeld voor isolatie) hierin wordt meegenomen. Met bio-based materialen kan dit vrij duurzaam. Dit wordt nu niet meegenomen in de berekeningen maar dit is een aandachtspunt voor in de toekomst. 

Verbinding met andere opgaven

De vraag werd gesteld in hoeverre de verbinding wordt gelegd met andere opgaven. Bijvoorbeeld wanneer de straat open moet vanwege vernieuwing van het riool, worden dan ook gelijk laadpalen en benodigde elektriciteitskabels gelegd? Dus wanneer de straat toch open ligt, gelijk andere plannen realiseren. Dit is goedkoper, en zorgt voor minder verbouwingsoverlast. Dit gebeurt op dit moment daar waar mogelijk. De planningen gemeente en bijvoorbeeld Enexis worden naast elkaar gelegd om kansen te pakken op gebied van planningen e.d.

Verplichting versus vrijblijvend

Een deelnemer wilde weten in hoeverre de ambitie vanuit de transitievisie warmte vrijblijvend is en wat er verplicht wordt naar inwoners. Het antwoord hierop is dat veel vrijblijvend is. Het enige wat de gemeente echt kan ‘verplichten' is de nieuwbouw of verbouwingen waar een vergunning voor nodig is (deze moet voldoen aan het bouwbesluit). Juridisch kan een inwoner (nog) niet gedwongen worden om zijn bestaande woning te isoleren. De nieuwbouwregeling is een landelijke afspraak waarbij gesteld wordt dat nieuwbouwwoningen niet op aardgas mogen worden aangesloten. Richting bedrijven is de overheid wel steeds meer verplichtend. Kantoorpanden moeten minimaal label c hebben in 2023 en zijn investeringen die binnen 5 jaar terugverdiend worden verplicht om uitgevoerd te worden. 

Algemene indruk van de visie

Over het algemeen waren de deelnemers van deze sessies positief over de (concept) Transitievisie Warmte. Een inwoner gaf aan: “Ik ben positief verrast over de visie. Het sluit beter aan met de werkelijkheid dan wat we in eerste instantie van de overheid gezien hebben. Geen wijkuitvoeringsplannen, maar individuele maatregelen met waar mogelijk een collectieve aanpak.” Daarentegen waren en ook enkele deelnemers die de urgentie zeer benadrukte en de ambities en aanpak niet snel genoeg vinden gaan. Hierbij moet wel in gedachte worden gehouden dat alle deelnemers van de sessies een vorm van intrinsieke motivatie hebben voor het verduurzamen van hun woning. Ook werden er kritische noten geplaatst, met name richting de uitvoering van de visie. De gemeente heeft deze punten genoteerd en neemt ze mee in de vervolgstappen. De transitievisie warmte fungeert als een grote kapstok waar we alle uitvoerende plannen aan ophangen. Door de visie nu vast te stellen kunnen we in de toekomst richting geven aan de uitvoering. 
 

Stakeholders staan achter visie

Duurzame visie op warmte Bergeijk

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan zijn wereldwijd afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. In Nederland zijn deze afspraken gebundeld in het klimaatakkoord. Alle gemeenten maken een eigen plan om bij te dragen aan de klimaatdoelen. In Bergeijk is daarom samen met verschillende stakeholders gewerkt aan een visie om onze woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen: de Transitievisie Warmte. 

Een breed gedragen visie op warmte

De Transitievisie Warmte is opgesteld samen met gemeente Bergeijk, woningbouwcorporaties Woningbelang, De Zaligheden en Wooninc, netbeheerder Enexis, vereniging KempenEnergie en platform Ondernemend Bergeijk. Maar ook inwoners en de waterschappen werden betrokken om een breed gedragen visie op te stellen. De energie- en warmtetransitie zijn onderwerpen die niet op zichzelf staan. Ze hebben invloed op alle lagen van de maatschappij. Hoe we wonen en werken, wat we kopen en hoe we ons verplaatsen. En specifiek voor de warmtetransitie: hoe we onze woningen en gebouwen verwarmen. Voor de Transitievisie Warmte werkte wethouder Stef Luijten (portefeuille energietransitie) daarom nauw samen met collega-wethouder Marko van Dalen (portefeuille volkshuisvesting en duurzaam wonen).

 “De warmtetransitie is complex”, aldus Stef Luijten, “juist daarom is het belangrijk om stakeholders te betrekken bij het opstellen van deze visie. Dat is goed gelukt in dit proces. We hebben echt met elkaar gediscussieerd en zijn tot een breed gedragen visie gekomen waar haalbaarheid centraal staat.” Marko van Dalen: “Het zegt ook wat over de betrokkenheid van de stakeholders die hier hun tijd en expertise in hebben gestoken. Daar ben ik heel blij mee”. Werner Timmermans van woningstichting de Zaligheden is één van die stakeholders. “Als woningstichting zien wij duurzaamheid heel breed. Wij streven naar CO2-neutrale, comfortabele, gezonde, veilige en duurzame woningen” vertelt hij. “Dat kunnen we vanzelfsprekend niet van vandaag op morgen realiseren. En zeker niet alleen. Wij zijn daarom blij dat we actief hebben mogen meedenken met de Transitievisie Warmte.” Marko van Dalen voegt daar aan toe: “Vanuit de gemeente zetten we ook nadrukkelijk in op het ondersteunen van de woningcorporaties bij het verduurzamen van de woningvoorraad. Wat mij betreft sluit de visie hier goed op aan en gaan op deze manier zowel woningeigenaren als woninghuurders profiteren van comfortabel én duurzaam wonen.”

Ook de regionale netbeheerder was nauw betrokken bij het opstellen van de visie. “Wij brengen elektriciteit en gas naar de woningen en gebouwen. Het is voor ons erg prettig om in zo’n vroeg stadium betrokken te worden bij het opstellen van de plannen,” vertelt Sander Bierens van Enexis Netbeheer. “Het begin is nu gemaakt! Ik kijk ernaar uit om te zien wanneer inwoners energie gaan besparen, hun huizen isoleren en zich voorbereiden op de overstap naar aardgasvrij wonen.”

V.l.n.r. Sanders Bierens van Enexis Netbeheer, Floor Ambachtsheer van gemeente Bergeijk, Jeroen van der Hoek van gemeente Bergeijk, wethouder Stef Luijten, wethouder Marko van Dalen, Werner Timmermans van Woningstichting de Zaligheden en Ad van de Ven van KempenEnergie. De andere stakeholders die hebben deelgenomen aan de expertsessies waren niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij het fotomoment.

Klaar voor de toekomst

Om aan de opgave van het Rijk (49% CO2-reductie in 2030) te kunnen voldoen zijn samen met de stakeholders de volgende ambities geformuleerd: in 2025 streven we er naar dat 70% van onze inwoners een idee heeft van de stappen die zij moeten zetten om aardgasvrij-ready te worden (in 2030 is dit 95%). In 2030 streven we er naar dat 50% van de woningen en gebouwen in Bergeijk geïsoleerd is en 70% van de elektriciteitsbehoefte van de gebouwde omgeving wordt voorzien in zonne-energie van daken. 

“In Bergeijk is het voor veel woningen nog lastig om ze aardgasvrij te maken op korte termijn,” legt Stef Luijten uit, ”we hebben bijvoorbeeld geen grote duurzame warmte bronnen en de bebouwingsdichtheid is relatief laag. Daarnaast willen we als gemeente inzetten op haalbaarheid en betaalbaarheid. Ik ben heel blij met de gevormde strategie; tot 2030 inwoners helpen om hun woning aardgasvrij-ready te maken (een woning gereedmaken zodat deze later zonder aardgas verwarmd kan worden) door maatregelen waar gebouweigenaren sowieso geen spijt van krijgen. Zoals isolatie, duurzame ventilatie, zonnepanelen maar ook inductie koken. De woning wordt daardoor comfortabeler, er wordt CO2 bespaard, de energierekening wordt lager én de stap naar aardgasvrij wordt steeds kleiner. Hiermee gaan we de komende jaren in Bergeijk hele belangrijke stappen zetten.” Ad van de Ven zal daar met vereniging KempenEnergie een belangrijke rol in gaan spelen. Zij staan als energievereniging klaar voor inwoners om hen te helpen met verduurzamen. “Deze visie van Bergeijk vormt een goed uitgangspunt en fundament voor de uitvoering,” vindt Ad, “het geeft inwoners de vrijheid om in hun eigen tempo te verduurzamen. En ze staan er niet alleen voor. Er is hulp beschikbaar!”

In december 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Bergeijk. 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven en bijvoorbeeld uitnodigingen ontvangen voor toekomstige inwonersavonden? Meld u dan aan:

Aanmelden om op de hoogte te blijven van de warmtetransitie in Bergeijk