De welzijnssubsidie (waarderingssubsidie) wordt verstrekt voor jaarlijks terugkerende activiteiten die de gemeente van belang vindt, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden en zonder de uitvoering of de voortzetting ervan, van subsidiering afhankelijk te maken. De gemeente verstrekt een waarderingssubsidie voor een periode van maximaal 4 jaar.

De welzijnssubsidie (budgetsubsidie) is een subsidie waarbij een instelling jaarlijks een bedrag krijgt toegewezen om een tevoren goedgekeurd activiteitenprogramma uit te voeren. Deze subsidiesoort is van toepassing op activiteiten die een structurele basis hebben in de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Welzijnssubsidie, aanvraag (DigiD-eHerkenning)

Welzijnssubsidie, aanvraag (digitaal invullen, printen en ondertekend terugsturen)

Wat moet ik meenemen?

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Begroting van de activiteiten
  • Subsidie aanvraag aan derden

Vraagt u voor de eerste keer een jaarlijkse subsidie aan? Dan hebben we nog de volgende extra stukken van u nodig:

  • Oprichtingsakte
  • Statuten
  • Jaarrekening met balans
  • Jaarverslag

Hoe lang duurt het?

Eenmalige subsidie

Het college beslist op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Jaarlijkse subsidie

Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend.

Extra informatie

Beleid en regelgeving:

  • In de algemene subsidieverordening Bergeijk 2018 staan algemene spelregels over het subsidie instrument.
  • Het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 is het beleidskader van de gemeente t.a.v. subsidies, hierin wordt ingegaan op o.a. de speerpunten van het beleid.
  • In het subsidiejaarprogramma wordt zowel inhoudelijk als financieel per subsidie een overzicht gegeven voor het jaar dat volgt. Naast subsidiebedragen worden in het jaarprogramma ook de voorwaarden en prestatieafspraken aangegeven die gelden voor iedere organisatie. De subsidiebedragen komen voort uit de gemeentelijke begroting.

Algemene subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018(externe link)

Gemeente Bergeijk - Welzijnssubsidiebeleid 2019 - 2022(externe link)

Subsidiejaarprogramma 2021 gemeente Bergeijk(externe link)

Subsidiejaarprogramma 2022 gemeente Bergeijk(externe link)