Bibob is de afkorting voor 'Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Het doel van de wet is te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. Vergunningen kunnen worden gebruikt voor criminele doeleinden. Voor de gemeente Bergeijk speelt dit bij de aanvraag van bepaalde vergunningen of de instandhouding ervan. De wet geeft de mogelijkheid om de eerlijkheid van bedrijven en personen met wie de gemeente zaken doet te controleren. Volgens deze wet mag de gemeente vergunningen, subsidies en aanbestedingen weigeren of intrekken als er sprake is van criminele antecedenten of als er sprake is van het (vermoeden van) witwassen van gelden afkomstig uit strafbare feiten. Dit is vastgelegd in de Beleidsregels Bibob gemeente Bergeijk 2018. Hierin staat voor welke vergunningen de gemeente Bergeijk de Bibob-toets toepast.

Wat moet ik doen?

Vraagt u als burger of ondernemer een vergunning aan of heeft u al een vergunning waarvoor een Bibob-toets geldt dan kunt u ermee te maken krijgen. In dat geval moet u ook een vragenformulier Bibob invullen en indienen. Op dit formulier staan vragen die gaan over u persoonlijk en bijvoorbeeld de financiering van uw onderneming. Denk eraan dat u alle vragen invult en zorg ervoor dat alle gevraagde bewijsstukken worden overgelegd. Houdt u er rekening mee, dat de gemeente aanvullende vragen kan stellen. Als u de vragen niet beantwoordt, kan de vergunningaanvraag buiten behandeling worden gesteld of een al verleende vergunning kan dan worden ingetrokken. Aan de hand van de ontvangen gegevens en de door de gemeente opgevraagde informatie bij politie en justitie wordt beoordeeld of er aanleiding bestaat om advies te vragen aan het Landelijk Bureau Bibob. Is dat niet het geval is dan wordt de vergunningverleningsprocedure verder afgehandeld.

Extra informatie

Advies bij het Landelijk Bureau Bibob

Wanneer daartoe aanleiding s kan de gemeente advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U krijgt altijd schriftelijk bericht wanneer de gemeente advies vraagt aan het Landelijk Bureau Bibob. Dit heeft gevolgen voor de termijn waarbinnen de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag. Het Landelijk Bureau heeft acht weken de tijd om advies uit te brengen aan de gemeente èn deze periode kan met vier weken worden verlengd. Het Landelijk Bureau Bibob wordt ingeschakeld voor een diepgaand onderzoek naar u als aanvrager of vergunninghouder en ook naar uw zakelijke relaties, bijvoorbeeld uw financier(s) of de eigenaar(en) van het te gebruiken pand. Dit Bureau kan nader onderzoek doen bij onder meer de belastingdienst, de FIOD, de arbeidsinspectie en het openbaar ministerie/ justitie. U kunt tegen het besluit om dit aanvullend onderzoek in te stellen geen bezwaar maken. Wel kunt u dan besluiten uw aanvraag in te trekken.

Het advies van het Landelijk Bureau Bibob aan de gemeente kan drie uitkomsten hebben:

  • er is sprake van 'geen gevaar voor misbruik’; (dan wordt de vergunning verleend)
  • er is sprake van een 'mindere mate van gevaar'; (gemeente kan extra vergunningseisen verbinden)
  • er is sprake van 'ernstig gevaar'. (vergunning kan worden geweigerd of ingetrokken)

Het Landelijk Bureau Bibob kan u rechtstreeks aanvullende vragen stellen. Het is in uw belang deze vragen volledig te beantwoorden. Doet u dat niet, dan volgt de conclusie 'ernstig gevaar'.

Aan de hand van het advies neemt de gemeente Bergeijk een besluit. Tegen dit besluit kunt u een zienswijze indienen. Vervolgens neemt de gemeente een besluit waartegen bezwaar en daarna beroep mogelijk is. Dit staat allemaal in de brief die u ontvangt als het besluit is genomen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Alleen de burgemeester, de behandelend ambtenaar en uzelf als de aanvrager/houder van de vergunning mogen uw dossier inzien. Derden die in het advies worden genoemd, mogen alleen desgevraagd dat onderdeel van het dossier inzien dat op hen betrekking heeft. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is niet van toepassing op het dossier. De Wob is wel van toepassing op de uiteindelijke ‘beschikking’ van de burgemeester/ het college van burgemeester en wethouders.