Beleid Bewegen, Ontmoeten en Spelen (BOS-beleid)

De maatschappij verandert. Ouderen wonen langer thuis, steeds meer kinderen kampen met overgewicht of obesitas, tieners zitten vaker binnen, volwassenen zijn steeds meer gericht op gezond bewegen en eenzaamheid komt vaker voor bij ouderen. Ook Bergeijk heeft te maken met een veranderende gemeenschap. Inzetten op bewegen, ontmoeten en spelen kan als middel een belangrijke bijdrage leveren aan deze thema’s. 

Met een onderzoek naar de drie onderwerpen van bewegen, ontmoeten en spelen, is inzichtelijk gemaakt waarom het van belang is om in te zetten op deze thema’s. In dit onderzoek wordt het belang van een groene omgeving en inclusieve plekken benoemd. Om specifiek in beeld te krijgen wat inwoners van Bergeijk vinden van deze visie, is een enquête uitgezet. Daarnaast heeft een sessie plaats gevonden met de jeugdgemeenteraad, de klankbordgroep, zijn inloopspreekuren georganiseerd en is de gemeenteraad geconsulteerd.

Vanuit de resultaten van deze sessies zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor de inrichting van plekken voor bewegen, ontmoeten en spelen. Door middel van een inventarisatie van alle bestaande plekken binnen de gemeente, is gekeken naar de huidige situatie en waar de kans-plekken zich bevinden.

Om bewegen te stimuleren dient rekening gehouden te worden met een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen gaan niet alleen over de inrichting van plekken bestemd voor bewegen, maar ook over routeringen en invloeden van buitenaf. De richtlijnen voor bewegen richten zich op de sociale veiligheid van een plek. Sociale controle is van belang indien een beweegplek wordt gecreëerd. Het is daarnaast raadzaam aansluiting te zoeken bij bestaande wandel-, fiets- en ov-routes zodat meer mensen gestimuleerd worden te bewegen. Daarnaast is het een pré indien een element in een beweegruimte op meerdere manieren gebruikt kan worden. Hierdoor kunnen verschillende doelgroepen invulling geven aan hun specifieke manier van bewegen.

Ontmoeten in de openbare ruimte mag nooit een opgelegde actie zijn. Dit betekent dat vooral de inrichting, omgeving en locatie een belangrijke rol spelen bij het ontmoeten. Voor ontmoeten zijn richtlijnen opgesteld voor de locaties van ontmoetplekken. Deze dienen in de buurt van voorzieningen te liggen die op verschillende momenten van de dag worden gebruikt. Hierdoor zijn altijd gebruikers aanwezig waardoor spontane ontmoeting ontstaat. Ook ontmoetplekken hebben een sociaal veilige omgeving nodig. Het is daarnaast belangrijk te kiezen voor een inrichting die variabel is, waardoor iedereen een plek heeft waar hij of zij zich prettig voelt.

De richtlijnen voor spelen richten zich op het aanbrengen van vier speelwaarden: bewegen, natuurbeleving, fantasie en bouwen. 

Deze worden ondersteund door speelaanleidingen (bijvoorbeeld een boomstam), speeltoestellen, ondergronden en de omgeving. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie waarin kinderen elke manier van spelen kunnen beleven. De spreiding van alle plekken (beweeg-, ontmoet- en speel-) hangt af van een aantal factoren, denk bijvoorbeeld aan het aantal potentiële gebruikers. Daarnaast dient de inrichting afgestemd te worden op de doelgroepen die hier gebruik van maakt. Daarnaast is het van belang om
routes aan te brengen zodat voornamelijk bewegen en spelen groter worden dan een locatie. Ook dient rekening gehouden te worden met demografische ontwikkelingen binnen de diverse kernen. De leeftijdsopbouw wijzigt immers de komende jaren.

Voorgesteld wordt om in iedere kern 1 plaats aan te wijzen waar álle leeftijden samen kunnen komen om te bewegen, ontmoeten en spelen. In het meerjarenplan wordt een fasering benoemd voor de komende 5 jaar om alle kansen te benutten. De hier opvolgende 5 jaar dient gebruikt te worden om de plekken aan te passen indien de demografie daar om vraagt. Vanzelfsprekend dienen alle speellocaties de komende jaren onderhouden te worden. Tot slot worden in het operationeel plan per kern de kansen benoemd voor de komende jaren.

Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020-2030