Een ontwikkelaar is gestart met de omgevingsdialoog voor een locatie aan de Kleine Kept. Het plan omvat circa 40 woningen, waaronder woningen bestemd voor sociale huur, CPO*-starterswoningen en seniorenwoningen. Definitieve besluitvorming over deze locatie moet nog plaatsvinden.

*CPO = collectief particulier opdrachtgeverschap.

Voortgang

 1. Afgerond: Informatieavond voorontwerpbestemmingsplan -

  Tijdens een informatieavond op maandag 16 januari 2023 is het voorontwerpbestemmingsplan gepresenteerd. 

  Presentatie voorontwerpbestemmingsplan Kleine Kept

 2. Afgerond: Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 'Kleine Kept' -

  Vanaf donderdag 5 januari 2023 t/m woensdag 15  februari 2023 was het mogelijk schriftelijk of mondeling een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De inhoud en beantwoording van de schriftelijke en mondelinge reacties worden in de bij het bestemmingsplan behorende toelichting opgenomen.

 3. Afgerond: Ontwerpbestemmingsplan ter inzage -

  Gedurende de inzagetermijn van vrijdag 4 augustus 2023 t/m donderdag 14 september 2023 kon eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Na afloop van de inzagetermijn wordt het bestemmingsplan met eventueel ingekomen zienswijze(n) op het ontwerpbestemmingsplan aan het college voorgelegd ter besluitvorming.

 4. Afgerond: Vaststelling bestemmingsplan -

  Vastgesteld door de raad op donderdag 21 december 2024.

 5. Momenteel bezig: Uiterste reactiedatum vastgesteld bestemmingsplan -

  Vanaf donderdag 18 januari 2024 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

  Publicatie vastgesteld bestemmingsplan 'Kleine Kept'

Ligging

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Ligging

Tekstversie

Kleine Kept

Locatie

Status: In voorbereiding
Aantal woningen:  Circa 40 woningen diverse woningtypen
Ontwikkelaar/ bouwer:
• Arlo