Rechten van betrokkenen

De gemeente Bergeijk gebruikt voor veel verschillende taken uw persoonsgegevens. Gebruikt de gemeente uw persoonsgegevens, dan hebt u verschillende rechten. Deze staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Op deze webpagina staan deze rechten die u heeft, beschreven. Veel van deze rechten bestaan uit verzoeken die u kunt doen:

Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens

Met dit recht kunt u uw persoonsgegevens die de gemeente van u gebruikt inzien. Hierdoor weet u of en welke gegevens van u worden gebruikt. Daarnaast krijgt u ook informatie over het doel van het gebruik, aan wie de gegevens zijn gestuurd en waar de gegevens vandaan komen. U krijgt alleen inzage in de gegevens die over uzelf gaan.

Als het inzageverzoek uzelf betreft en u bent ouder dan 16 jaar en niet onder curatele gesteld, dan bent u bevoegd het inzageverzoek te doen. In het geval een inzageverzoek een jeugdige betreft, dan gelden de volgende regels:

 • Voor minderjarigen jonger dan 12 jaar dienen de ouders, voogden of verzorgers het verzoek in (wettelijk vertegenwoordigers);  
 • Voor jongeren van 12 jaar tot 16 jaar dienen de ouders, voogden of verzorgers samen en met instemming van de jongere het verzoek in. Bij weigering van de instemming door de jongere wordt niet overgegaan tot inzage. Voor een onder curatele gestelde dient de curator het verzoek in.  

Verzoeken conform de Wpg kunnen daarnaast worden gedaan door een advocaat aan wie de betrokkene een bijzondere machtiging heeft verleend met het oog op de uitoefening van zijn rechten krachtens deze wet en die het verzoek uitsluitend doet in het belang van de cliënt. De betrokkenen moet dit aan de advocaat gevraagd hebben. De verwerkingsverantwoordelijke kan aan de bijzondere machtiging eisen stellen.

In uitzonderlijke gevallen (die in de wet beschreven staan) kan de gemeente weigeren om u inzage te geven in uw gegevens.

Voorwaarden verzoek

Wilt u inzage, geef in uw verzoek aan om welke gegevens het gaat. Bijvoorbeeld uw Wmo-dossier of een vergunningaanvraag. Hierdoor kunnen we gericht voor u aan de slag.

DigiDVerzoek inzage persoonsgegevens
 

Ik wil mijn persoonsgegevens laten corrigeren

Vindt u onjuistheden in uw persoonsgegevens? U kunt vragen om uw gegevens aan te passen. Hierbij kunt u ook vragen om uw gegevens tijdelijk af te schermen. Ook kunt u vragen om gegevens aan te vullen als deze niet compleet zijn. De gemeente zorgt ervoor dat foute of niet complete gegevens verwijderd, aangevuld of veranderd worden als deze inderdaad fout of niet compleet zijn. Het recht op aanpassing geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers. Zoals in de basisregistratie personen (BRP). Ook geldt dit recht niet om professionele indrukken, meningen of conclusies van medewerkers aan te laten passen.

Hebben wij uw gegevens aangepast? Dan zijn wij ook verplicht om dit door te geven aan de organisaties met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. Behalve als het informeren geen optie is of als dit enorm veel moeite kost.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Geef ook aan waarom het aangepast of aangevuld moet worden. Hierdoor kunnen we gericht voor u aan de slag.

Heeft u contact met de gemeente gehad en daar geen fout gevonden? Dan kan het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties u helpen de bron van de fout te zoeken.

DigiDVerzoek tot correctie persoonsgegevens
 

Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen

U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens. In uw verzoek dient u duidelijk aan te geven welke gegevens en om welke reden verwijderd moet worden. Dit verzoek zal alleen gehonoreerd worden als:

 • de gegevens onjuist zijn, of
 • onvolledig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, of
 • deze niet van belang zijn of
 • in strijd met de wet worden verwerkt.

Wijzigt of verwijdert de gemeente uw persoonsgegevens, dan zal deze wijziging of verwijdering ook worden doorgegeven aan andere partijen aan wie de gegevens in het verleden zijn verstrekt. In samenwerkingen betekent dit dat niet alleen dat de gegevens in de eigen database worden aangepast, maar ook bij de andere partners. Deze plicht hoeft niet te worden uitgevoerd als deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanning van de gemeente kost.

U kunt geen gebruik maken van het recht op verwijdering indien de gegevens op basis van de wet moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie, of de archiefwet.

De Wpg maakt onderscheid tussen verwijderen en vernietigen van gegevens. Wanneer gemeente Bergeijk de gegevens verwijdert, zijn zij nog niet definitief weg. Ze komen als het ware achter een ‘digitaal schot’ te staan en zijn niet meer in te zien (alleen nog voor daartoe geautoriseerde personen). Wanneer mocht blijken dat gemeente Bergeijk de gegevens nodig heeft voor bijvoorbeeld een klachtenprocedure of omdat er verantwoording over moet worden afgelegd, kunnen deze opnieuw worden opgevraagd.

Wanneer er een groot opsporingsonderzoek moet worden verricht, dat een grote impact op de rechtsorde kan hebben, mogen deze gegevens opnieuw worden verwerkt en dus ook geraadpleegd. Dit kan alleen als de officier van justitie (namens de politie) daar opdracht voor geeft.

Vernietigen is een definitieve handeling; de gegevens zijn dan niet meer terug te halen.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat en waar ze voor worden gebruikt. Geef ook aan waarom deze verwijderd moeten worden. Als de gemeente besluit om de persoonsgegevens te verwijderen, dan wordt de verwijdering zo snel mogelijk uitgevoerd.

DigiDVerzoek om verwijdering persoonsgegevens
 

Ik wil het gebruik van mijn persoonsgegevens laten beperken

Soms kunt u vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel bewaren, maar dat we ze niet verder gebruiken voor een specifiek doel. Gaat de gemeente hiermee akkoord, dan worden uw gegevens niet meer gebruikt voor dat specifieke doel. Dit kan alleen:

 • Wanneer u vindt dat de gegevens niet kloppen en wij tijd nodig hebben om dit te controleren. Wij mogen die gegevens dan niet gebruiken totdat wij een beslissing hebben genomen;
 • Wanneer u vindt dat wij uw gegevens niet gebruiken zoals het in de wet staat, maar u wil niet dat de gegevens verwijderd worden. De persoonsgegevens blijven dan opgeslagen en voor u bereikbaar;
 • Wanneer de gemeente de gegevens niet meer nodig heeft, maar u wel voor een juridische procedure of eis;

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek aan om welke persoonsgegevens het gaat, waar uw gegevens voor worden gebruikt en waarom de beperking nodig is. Gaat de gemeente akkoord, dan wordt de beperking zo snel mogelijk uitgevoerd.  

DigiDVerzoek om beperking gebruik persoonsgegevens

Ik wil graag mijn persoonsgegevens overdragen (dataportabiliteit)

Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Het gaat om gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven of omdat we een contract met u hebben afgesloten. Bij de gemeente komt dit niet vaak voor. Hierdoor wordt een verzoek voor dataportabiliteit vaak afgewezen.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek aan of u deze persoonsgegevens zelf wilt ontvangen. Het is ook mogelijk dat deze direct aan een andere organisatie wordt verstuurd. Geef de organisatie en de contactpersoon dan duidelijk aan. Geef ook aan waar uw gegevens voor worden gebruikt. Bij dit recht gaat het alleen om digitale gegevens en dus niet om papieren dossiers.

DigiDVerzoek om overdraging persoonsgegevens (dataportabiliteit)

Ik wil bezwaar maken tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen bij een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Ook hebt u het recht om niet afhankelijk van geautomatiseerde besluitvorming te zijn. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die niet door een mens is gedaan.  

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens dan maken wij als gemeente een afweging. Dit is een afweging tussen de belangen van de gemeente en uw rechten/belangen.

Voorwaarden bezwaar

Geef aan tegen welk gebruik u bezwaar maakt. Geef hierbij ook aan waarom u bezwaren heeft. Bij een toekenning van een bezwaar wordt het gebruik zo snel mogelijk aangepast of gestopt.

DigiDBezwaar gebruik persoonsgegevens

Ik wil mijn toestemming intrekken

Wanneer wij u gegeven persoonsgegevens moeten delen met anderen dan vragen wij hiervoor specifiek u toestemming. Heeft u toestemming gegeven en wilt u die toch weer intrekken? Dat kan via met het volgende formulier:

Voorwaarden verzoek

Houd rekening met het volgende:

 • Vanaf de datum van intrekking van toestemming wordt de verwerking gestaakt.
 • Het intrekken van toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan intact. Dit houdt in dat gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, zoals al uitgevoerde gegevensuitwisselingen of publicaties, niet kunnen worden teruggetrokken.
   

Binnen een maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen deze termijn ook het definitieve besluit op uw verzoek te geven. Als dit niet mogelijk is, mogen wij de reactietermijn met twee maanden verlengen als het een AVG verzoek betreft en ten hoogste zes weken voor een WPG. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.