In heel Bergeijk is er behoefte aan meer woningen, zo ook in Westerhoven. Daarvoor moeten voldoende locaties beschikbaar komen. Eén van die potentiële locaties is een deel van het sportpark (Westerhoven Noord), ter hoogte van de Lange Akkers. Afhankelijk van de nog te kiezen omvang kunnen hier 60 tot 80 woningen worden gebouwd. De gemeente vindt het belangrijk dat een groot deel voor verschillende doelgroepen geschikt is. Zo zal 30% sociale huurwoningen worden en 30% geschikt zijn voor starters en senioren. 

Tijdens een informatieavond in februari 2022 hebben we een eerste stedenbouwkundig ontwerp voor een potentiële woningbouwontwikkeling op de locatie van het sportpark (Westerhoven Noord), ter hoogte van de Lange Akkers toegelicht. Vervolgens is er een klankbordgroep opgericht met wie de plannen zijn besproken. In de klankbordgroep zijn de sportverenigingen, de dorpsraad, bewoners uit de omgeving en mogelijk toekomstige bewoners vertegenwoordigd. In de klankbordgroep zijn verschillende scenario’s en verbetervoorstellen gedaan. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerpstedenbouwkundig plan.

De resultaten van de overleggen met de klankbordgroep en het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp hebben we op donderdag 14 juli 2022 toegelicht.

Presentatie stedenbouwkundig ontwerp Westerhoven Noord (sportpark)

Tot 29 juli 2022 kunt u schriftelijk reageren op het ontwerpstedenbouwkundig plan. U kunt uw reactie mailen naar info@bergeijk.nl, o.v.v. Westerhoven Noord of per post aan Gemeente Bergeijk postbus 10.000 5570 GA Bergeijk, o.v.v. Westerhoven Noord.

NB: Deze omgevingsdialoog heeft geen formele status, maar gaat vooraf aan de bestemmingsplanprocedure. U kunt dus ook nog altijd later op de plannen reageren.