Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

De gemeente Bergeijk maakt verschil tussen bomen binnen en buiten de bebouwde kom. Uiteraard sluit het bomenkapbeleid aan op landelijke richtlijnen en op de Bergeijkse situatie.

In het bomenkapbeleid kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Via Omgevingsloket online kunt u deze vergunning aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Wat kost het?

Tarief per 1 januari 2022 (legesverordening gemeente Bergeijk 2022, titel 2, hoofdstuk 3, 2.3.10)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de onderdelen bedoelde activiteiten: € 99,65.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • In het bomenkapbeleid checkt u of u een vergunning nodig heeft. Via Omgevingsloket online vraagt u een vergunning aan.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Voeg een situatietekening toe met daarop aangegeven om welke boom/bomen het gaat;
 • Voeg een foto/foto's toe;
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Een ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt gepubliceerd, net als het uiteindelijke besluit. Als er bij het invullen van het aanvraagformulier geen toestemming gegeven wordt om persoons- en adresgegevens van aanvrager/melder of gemachtigde openbaar te maken, zijn deze gegevens niet door derden in te zien.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.