De commissie bestaat uit o.a. juristen, die – behalve hun lidmaatschap van de Commissie Bezwaarschriften – geen binding hebben met de gemeente Bergeijk. Deze commissie brengt onafhankelijk advies uit aan het college, de burgemeester en de raad ten aanzien van ingediende bezwaarschriften m.u.v. belastingzaken, sociale zaken en personele aangelegenheden. Tijdens de hoorzitting zullen de voorzitter en twee leden van de commissie aanwezig zijn.

Samenstelling Commissie Bezwaarschriften(externe link)

Wat doet de Commissie Bezwaarschriften?

Als iemand bezwaar maakt tegen een besluit, dan vraagt het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk advies aan de Commissie Bezwaarschriften. Het bestuursorgaan kan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn. De commissie nodigt de betrokken partijen uit om op een hoorzitting hun standpunten uit te leggen (‘horen’). Daarna brengt de commissie een advies uit over het bezwaarschrift. De commissie is onafhankelijk en heeft geen band met de gemeente Bergeijk.

Hoe kan ik de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften bereiken?

De secretaris (plv.) van de Commissie Bezwaarschriften is mevrouw mr. Angel Poetai. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0497 - 551 455 of op het e-mailadres: a.poetai@bergeijk.nl

Ik wil naar de hoorzitting komen, maar ik kan niet op de zittingsdatum komen. Wat nu?

Als u niet naar de hoorzitting kunt komen als betrokken partij, dan kunt u de voorzitter van de commissie vragen om een andere zittingsdatum te bepalen. De voorzitter zal dit alleen doen als hier een goede reden voor is en dit de andere betrokken partijen niet stoort. U moet dit verzoek (met reden) zo snel mogelijk na de uitnodiging aangeven bij de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften. De voorwaarde voor verplaatsing van de hoorzitting is in ieder geval dat u akkoord gaat met uitstel van de beslistermijn.

Zijn de hoorzittingen van de commissie openbaar?

Ja, de hoorzittingen van de commissie zijn eigenlijk altijd openbaar. Alleen in bijzondere gevallen kan de voorzitter van de commissie besluiten dat het horen niet in het openbaar gebeurt. Bent u een betrokken partij of wilt u graag als publiek naar de hoorzitting komen? Meld u dan van tevoren aan bij de secretaris. Er is maar een bepaald aantal plekken beschikbaar.

Zijn er ook andere partijen aanwezig bij de hoorzitting?

Ja, de commissie nodigt alle partijen die betrokken zijn bij de procedure uit voor dezelfde hoorzitting. Alleen in bijzondere gevallen kan de voorzitter van de commissie besluiten om de partijen apart van elkaar te horen. 

Kan ik getuigen en/of deskundigen meebrengen naar de hoorzitting?

Ja, dat kan. Geef dit wel van tevoren aan bij de secretaris.

Hoe verloopt de hoorzitting?

Als u zelf bezwaar heeft gemaakt, krijgt u tijdens de hoorzitting als eerste de kans om te reageren op de stukken die u heeft ontvangen. Daarna kan de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk reageren op wat u heeft gezegd. Daarna krijgen beide partijen nog een keer de mogelijkheid om op elkaar te reageren. Soms stellen de leden van de commissie tussendoor vragen aan u en/of de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan. Als u belanghebbende bent in de procedure (wel betrokken, maar niet de bezwaarmaker), krijgt u maar één keer de gelegenheid om uw standpunt uit te leggen. Ook aan u kunnen de leden van de commissie vragen stellen.

Op basis van welke schriftelijk stukken zal de commissie een advies geven?

Het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk geeft het dossier met alle (belangrijke) documenten aan de commissie. Als bezwaarmaker of belanghebbende krijgt u een kopie van dit dossier bij de uitnodiging of op een later moment. Tot tien dagen vóór de hoorzitting kunt u ook zelf stukken toevoegen aan het dossier. Deze stukken kunt u per post of digitaal sturen naar de secretaris van de commissie. Let er hierbij op dat de andere partijen in de procedure een kopie van deze stukken ontvangen. Daar zorgt de secretaris van de commissie voor.

Hoe gaat de procedure na de hoorzitting?

De secretaris maakt een (kort) verslag van de hoorzitting. Na de hoorzitting brengt de Commissie Bezwaarschriften een advies uit aan het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk. Een kopie van het verslag van de hoorzitting is onderdeel van dit advies. Als de procedure op een andere manier verder zal gaan, dan zal de voorzitter van de commissie dit tijdens de hoorzitting met u bespreken.

Wanneer brengt de commissie advies uit?

De commissie brengt het advies zo snel mogelijk na de hoorzitting schriftelijk uit aan het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk. 

Hoe verloopt de procedure na het uitbrengen van het advies?

Wanneer de commissie een advies heeft uitgebracht, dan is het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk aan de beurt. Het bestuursorgaan zal het advies van de commissie bestuderen en naar aanleiding daarvan een besluit op het bezwaar nemen. Het bestuursorgaan maakt het genomen besluit schriftelijk bekend aan de bezwaarmaker (en de belanghebbende). Bij deze brief ontvangt u een kopie van het advies en het verslag van de Commissie Bezwaarschriften. 

Wanneer kan ik het besluit van het bestuursorgaan verwachten?

De Commissie Bezwaarschriften heeft geen invloed op – en kan ook niets zeggen over – het moment waarop het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk het besluit zal nemen. In principe moet het bestuursorgaan binnen 12 weken beslissen nadat de bezwaartermijn is afgelopen. Het bestuursorgaan kan deze termijn verlengen met 6 weken. Als de beslistermijn tijdens de behandeling van het bezwaarschrift is onderbroken, dan moet u deze tijd optellen bij de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen.