Organisatiestructuur

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het bestuur van de gemeente Bergeijk. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en wordt door de inwoners van de gemeente gekozen. De raad neemt besluiten voor de gemeente. 

Het college van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente Bergeijk. De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en is tevens de eerste adviseur van de burgemeester en het college van B&W.

Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingshoofd. De afdelingshoofden vormen samen met de gemeentesecretaris het managementteam. De vier afdelingen zijn opgedeeld in clusters. Onderstaand worden taken en bevoegdheden van de clusters beschreven. 
 

Maatschappij & Ruimte (MR)

Hilde van de Ven

Maatschappij

Cluster Maatschappij zorgt voor de sociale basis, waarin iedereen kan meedoen en er ruimte is voor ontmoeting en verbinding. Dit doen de medewerkers van het cluster op het gebied van zorg, onderwijs, kinderopvang, inburgering, cultuur, sport, kunst en financiële ondersteuning. 

Ruimte

Cluster Ruimte is verantwoordelijk voor het inrichten van ruimte in de gemeente Bergeijk. Het cluster houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen en is daarnaast verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot volkshuisvesting, toerisme, economische zaken, grond- en pachtzaken, duurzaamheid en de energietransitie.  

Beheer Ruimte & Organisatie (BO)

Jan de Greef

Staf

Cluster Staf is ondersteunend aan de organisatie en bestaat uit de volgende teams: HR, bestuurssecretariaat, communicatie en organisatieontwikkeling. Het cluster regelt de personeelszaken, verrichten het secretariële werk van het bestuur en zorgen voor de interne en externe communicatie. 

Beheer Openbare Ruimte en Accommodaties (BORA)

De medewerkers van cluster BORA houden zich bezig met het beheer van de openbare ruimtes en accommodaties. Er wordt gewerkt aan verkeer en wegen, riolering, groenvoorziening, sportlocaties, gemeenschapshuizen en andere voorzieningen binnen de gemeente. Ook houden de medewerkers van BORA zich bezig met de herinrichting en leggen ze nieuwe wegen en fietspaden aan.

Buitendienst

Buitendienst is onderverdeeld in twee teams: Team Meldingen en Team Milieustraat. Team meldingen lost calamiteiten op en voert diverse werkzaamheden uit in de openbare ruimte, zoals het snoeien van bomen, herstel bestratingen, onderhoud van riolering en verkeersborden en het onderhouden van sportvelden. Team Milieustraat houdt zich bezig met de dagelijkse activiteiten op de milieustraat, zoals het begeleiden van inwoners en het aanmelden van volle containers. 

Dienstverlening & Veiligheid (DV)

Heidi Claassen

Toezicht, Handhaving & Veiligheid

Cluster Toezicht, Handhaving & Veiligheid controleert de uitvoering van diverse (bouw)werkzaamheden en houdt toezicht op onder andere vergunningplichtige activiteiten en de openbare orde. De toezichthouders van gemeente Bergeijk houden zicht op ruimtelijke ordening, bouwen en brandveiligheid. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zien er op toe dat wetten en regelgeving worden nageleefd. In team Veiligheid werken medewerkers die beleid ontwikkelen op het gebied van veiligheid, hierbij kan gedacht worden aan ondermijning en rampenbestrijding.

Vergunningen

Cluster Vergunningen beoordeelt en behandelt vergunningaanvragen met betrekking tot bouw, milieu en de Algemene Plaatselijke Verordening/ bijzondere wetten. De medewerkers voeren werkzaamheden uit die komen kijken bij de totstandkoming en toetsing van vergunningaanvragen. Denk daarbij aan het verstrekken van informatie, het voeren van vooroverleggen, het inwinnen van adviezen, het verlenen van vergunningen en alle administratieve handelingen zoals registratie, publicatie en archivering.

Publiekszaken

Het cluster Publiekszaken is het eerste aanspreekpunt voor uiteenlopende zaken. De medewerkers van dit cluster verzamelen, beheren en verstrekken gegevens. Het cluster houdt zich bezig met het verstrekken van rijbewijzen en reisdocumenten, het organiseren van verkiezingen, het bijhouden van het bevolkingsregister en het maken en bewaren van akten van de burgerlijke stand.

Bedrijfsvoering (BV)

Kristel Jochems

Bodes & Catering

De bodes ondersteunen de medewerkers van gemeente Bergeijk. Bodes hebben verschillende taken, zij bereiden onder andere vergaderingen voor en leveren post af bij de medewerkers. De catering voorziet de medewerkers van de gemeente iedere dag van een maaltijd in het bedrijfsrestaurant.  

Juridische Kwaliteitszorg

In het cluster Juridische Kwaliteitszorg werken de juristen van de gemeente Bergeijk. De taken van de juristen zijn onder andere het behandelen van bezwaar- en (hoger) beroepschriften, het voorbereiden van zittingen en het geven van juridisch advies. 

Informatievoorziening

Cluster Informatievoorziening helpt en geeft advies aan de organisatie over het gebruik en beheer van informatie. Informatie is heel belangrijk binnen de gemeente. Het moet goed beveiligd, betrouwbaar en gemakkelijk te vinden zijn. Dit is belangrijk om goede service te kunnen bieden, goed te kunnen werken en te verantwoorden hoe de gemeente Bergeijk handelt. De medewerkers van het cluster Informatievoorziening geven invulling aan het beheer van processen, applicaties en de informatieveiligheid binnen gemeente Bergeijk.

Financiën

Cluster Financiën houdt zich bezig met de financiële aspecten in de gemeentelijke processen. De werkzaamheden binnen het cluster omvatten onder andere het beheren van de nota- en facturenstroom, het verzorgen van het betaalproces, het beheren van de financiën, het financieel adviseren van het college van B&W, het Managementteam en de beleidsambtenaren en het verzorgen van de heffing en inning van de belastingen.

Organogram